Gemeentenieuws 17 november 2017(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om samen met elkaar de erediensten in de Dorpskerk te vieren. Hier mogen we elkaar en God ontmoeten en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Een plaats van rust en bezinning, waar we Gods Geest en Zijn goedheid persoonlijk kunnen en mogen ervaren.


Bezinning en toerusting

Er gebeurt veel in de wereld, het lijkt wel steeds intenser te worden. De mensen vragen steeds vaker wat vind je hiervan of wat denk je daarvan. Moeten wij daar altijd iets van vinden? Is het niet zo dat wij Christenen moeten denken hoe zou God er tegenaan kijken, doen we en denken we zoals God het van ons verwacht. 

Moeten we dan niet met een geloofsbril naar deze gebeurtenissen kijken en hierover oordelen? Misschien moeten we onszelf deze vraag wel vaker stellen. Laten we in en vervuld van de Liefde in Christus onze mening vormen en laten we op zoek gaan naar Christus de Eeuwige, dat wij hem onze vriend mogen noemen. Dan zullen we eeuwige vriendschap hebben met Christus, zoals dominee Cluistra in zijn eerste preek als herder van onze gemeente aanhaalde.

Van harte wens ik u en jou deze Vriend toe.  

Tot slot

sinds dat de Dorpskerk zonder predikant is heb ik de stukjes in Kerknieuws mogen verzorgen. Dit heb ik met veel plezier gedaan, ook heb ik vaak positieve geluiden gehoord. Fijn dat velen van jullie er ook vaak inspiratie uit mochten putten. Vanaf het volgende Kerknieuws zal Ds. Cluistra deze stukjes voor zijn rekening nemen.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl


Woord van dank.

Na ruim 2 jaar vacant te zijn geweest hebben we allen kunnen meegenieten met de intrededienst van dominee Cluistra. Wat een prachtige dienst, en wat heeft onze consulent, dominee Van Manen de dienst mooi vorm gegeven.

Deze mijlpaal voor de Dorpskerk is natuurlijk niet zomaar bereikt. Er is veel aan vooraf gegaan, niet alles is vanzelfsprekend gelopen,  en veel werk is verzet door de beroepingscommissie.  Ook hebben we gelukkig diverse malen de Leiding van God en zijn Geest mogen ervaren lopende het proces. De mens die wikt maar God beschikt. Uiteraard gaat onze dank uit naar de beroepingscommissie te weten:

• Annemarie en Ron Blokland 
• Henk Boerman 
• Anthon den Braber 
• Marianne Hagers 
• Rijmie Klein 
• Plonie van der Marel 
• Fred Pals (namens de AK) 
• Arjen Prins 
• Henri de Reuver 
• Cor Smits 
• Remko Verhagen 
• Renske Verwey 
• Maarten Visser 
• Martin van de Watering

Ook gaat onze dank uit naar de commissie die de intrededienst van Ds. Cluistra voor haar rekening genomen heeft:

• Jan Faber 
• Cora Heine 
• Wim Kamphuis

Iedereen hartelijk dank voor jullie inspanning en inzet. Onze grootste dank gaat uit naar de drie-enige God die door Zijn leiding Ds. Cluistra en zijn vrouw naar Capelle heeft geroepen. Dank dank nu allen God!  

Rob en Uijl 


Komende diensten

Op 19 november hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Dat geldt ook voor 26 november. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van hen die ons afgelopen jaar ontvielen. Dan werkt onze ouderenpastor Annemieke Bomhof ook mee. (zie haar bijdrage).

Hier meld ik vast dat er op 10 december een doopdienst gepland is. Aangemeld is al Sem, zoon van Bert en Marloes Dubbeldam, Louis Couperusplaats 209. 


Vanuit de pastorie

In deze eerste bijdrage aan Kerknieuws wil ik graag iedereen bedanken die de afgelopen maanden bij onze komst naar hier betrokken was. Ik denk allereerst aan de beroepingscommissie en de kerkenraad met wie we de allerhartelijkste contacten hadden.

Tijdens de ontmoetingen herkenden we elkaar in het verlangen om luisterend naar het Woord de weg te gaan, zowel persoonlijk als gemeente. We weten ons hier welkom en dat hebben we zeker ook ervaren op 15 oktober tijdens de bevestiging en intrede. Velen van u maar ook afgevaardigden vanuit andere wijkgemeenten en kerken in Capelle hebben ons begroet. Namens de collegae sprak ds. E.G. de Kruijf en dat vond ik extra mooi omdat we allebei in Benschop zijn opgegroeid.

Burgemeester Oskam hield een gedreven verhaal over het mooie en uitdagende Capelle en namens de kerkenraad sprak Martin van de Watering. Al met al veel bemoedigende woorden. Ik bedank ds. Gerben van Manen voor zijn bereidheid mij te bevestigen en zeker ook voor het vele werk wat hij hier verricht heeft. 

Wat de pastorie betreft, we zijn elke dag weer onder de indruk van dit prachtige huis zo naast de kerk en de IJssel. Wat ons direct opviel is de stilte en de rust van deze plek in een toch wel drukke stad. Alle hulde en waardering voor de vele vrijwilligers die zich daarvoor ingezet hebben. Ook dank aan de koster en zijn vrouw die ook altijd beschikbaar zijn. 

De komende tijd staat wat ons betreft vooral in het kader van het kennismaken. Ontdekken hoe alles hier georganiseerd is en hoe we met elkaar als gemeente op weg kunnen gaan. Ik doe dat vanuit de woorden van Paulus die te lezen zijn in Filippenzen 1: 9 ‘Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.’ 

Open Huis

Op zaterdagmiddag 2 december willen we u in de gelegenheid stellen  om de pastorie te bekijken. We houden ‘open huis’ van 14.00 – 17.00 uur. Iedereen is welkom om binnen te lopen. We ontmoeten u graag onder het genot van een kopje thee of koffie. 

Met vriendelijke groet,

Ds. Nees en Bertha Cluistra


Van de ouderenpastor

Weer terug na een heerlijke vakantie waarbij we veel mooie mensen mochten ontmoeten en genoten van Gods Schepping, begint een nieuwe periode naast een nieuwe predikant. Dank aan allen die waarnamen tijdens mijn aanwezigheid. Dank aan ds Gerben van Manen met wie ik de afgelopen twee jaar zo prettig mocht samenwerken. Met de komst van ds Cluistra komt ook een einde aan de extra uren waarin ik mij naast mijn ‘eigen’ wijken 6 en 6b gemeente breed mocht inzetten.

De komende tijd zal in het kader van de onderlinge taakverdeling en het beleidsplan gekeken worden hoe het (ouderen)pastoraat ingevuld kan gaan worden. Het grote aantal oudere gemeenteleden, ook in de andere wijken, vraagt om toenemende bearbeiding en een plan hoe we hieraan uitvoering kunnen geven. Een mooie uitdaging, waar we u graag in betrekken: wordt vervolgd!   

Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen dan, samen met de families, onze gemeenteleden te gedenken die ons dit afgelopen jaar ontvallen zijn door de dood. Een moment van bezinning en stilstaan bij de lege plaatsen in ons midden waarbij we pijn, verdriet en gemis om wat niet meer is, ook uit andere tijden en omstandigheden mogen delen en samen aan Gods troon mogen leggen. In de hoop en de verwachting dat Hij die alle tranen van de ogen zal afwissen, ook nu al onze Troost in leven en in sterven wil zijn.   

Pastoraal

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, heeft de afgelopen periode enige malen in het ziekenhuis gelegen. Uiteindelijk is gevonden waar het aan schortte en kon medicamenteuze behandeling worden ingezet. Om verder aan te sterken en rust voor haar en haar man/familie in te bouwen, verblijft zij tijdelijk in zorgpension Roodborst van de Vijverhof, Steenloperstraat 6e verdieping.                                                                       

Dhr. H.W. de Wit, Steenloperstraat 125 is na een geslaagde, ingrijpende oogoperatie al enige tijd weer thuis en zelfs al weer in de gelegenheid de kerkdienst te bezoeken. Bijzonder op zijn hoge leeftijd zoveel (veer)kracht te mogen ontvangen om dit te kunnen verwerken. Gode zij eer!  Mevr. W.M. Twigt- Goedegebuure, Fluiterlaan 284 moest helaas wederom enige dagen opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege haar maag. Inmiddels is zij weer thuis en nemen de krachten weer toe. We hopen en bidden dat zij rust mag krijgen om te herstellen.

Mevr. S. Harms- Groenewegen, Paulus Potterlaan 42, mag na een periode van zorg en instabiliteit gelukkig weer wat opknappen. Fijn wat extra hulp ter ondersteuning te mogen ontvangen, al valt inleveren door ziekte zeker niet mee. Gods nabijheid en steun toegebeden.

Dhr. G.Dijkema,Lofoten 12 is midden in een ingrijpend behandeltraject momenteel. We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid en kracht toe om dit alles te kunnen dragen.

Mevr. W. van den Brand- Meijer, Kerklaan 344 levert steeds meer krachten in op haar hoge leeftijd. Ook zij lag enige dagen in het ziekenhuis maar mocht na behandeling weer thuis terugkeren, waar wel toenemend meer hulp noodzakelijk is. 

Mevr.J. Timens- van Zoest, IJsduiker 86 werd kort na constatering van zijn ernstige ziekte geconfronteerd met het overlijden van haar zoon Tim. Een groot verdriet wat zij en haar familie te verwerken kregen. Bijzonder juist dan de nabijheid van de Here God die je draagt en troost zo heel intens te mogen ervaren, zodat je toch verder kunt. 

Gebed 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart                                     
Leer mij U kennen in vreugde en smart.                                           
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,                                           
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,                                     
dat ik in U blijf en U in mij Heer,                                               
U als mijn Vader en ik als Uw kind                                               
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd ,                               
maak mij tot machtige daden bereid.                                               
Wees als een burcht                                                               
Als een toren van kracht ,                                                       
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  (opwek. 520)

In Christus verbonden ,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jeugddienst  zondagavond  26 november 2017

Op zondagavond 26 november is alweer de tweede jeugddienst van het seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “The Future Is Ours!”. Een breed thema dat, ook vanuit het geloof, van vele kanten te benaderen is.

De beide Dorpskerk-bands verlenen muzikale medewerking. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.


Voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Dinsdagmiddag  12 december a.s. hopen wij in de Dorpskerk met de ouderen  het kerstfeest te vieren. Wij beginnen de middag om 14.30 uur en de deuren van de kerk  zijn vanaf 14.00 uur open. Wij willen u uitnodigen voor deze kerstviering, welke we met een heerlijke maaltijd zullen besluiten. Uiteraard is een partner of goede kennis, die eventueel niet bij onze gemeente is aangesloten, van harte welkom. Mocht u aan de viering willen deelnemen dan kunt u zich vanaf heden  tot en met

8 december a.s.  opgeven bij onderstaande personen.

Ankie Troost     tel. 0104586685

Jannie Vuik        tel. 0104412940

Bestuur HVD


Liturgieblad bij de ochtenddienst

Naast de liturgie presentatie op de beamers, zal er ook wekelijks een liturgieblad gemaakt worden met daarop de liedteksten. Wilt u gebruik maken van dit blad, dan kunt u deze vanaf de website van de Dorpskerk uitprinten: www.dorpskerkcapelle.nl

Het blad zal vanaf zaterdagmiddag 15:00 voor u beschikbaar staan. Er zal maar een beperkt aantal kopieën in de kerk beschikbaar zijn. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om het blad uit te printen, dan kunt u contact opnemen met Ineke Boudestein (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) voor een passende oplossing.

Voor het aanmaken van het liturgieblad zijn vrijwilligers nodig die mee willen helpen met het maken van het liturgieblad.

Ook voor het rondbrengen van het blad naar de kerktelefoon-luisteraars (±20 adressen) zijn helpende handen nodig.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij René van de Graaf (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )


Jarigen van de maand december

01 Dhr.H.Scheringa  

  Nieuwe Laan 20       2902BW      88jr

02 Mw.J.M.v Genderren-Jongeneel      

Jan v Galenstraat 1  2901 AL         92jr

05 Dhr.A.C.C.v Oudgaarden                  

Slotlaan 116              2902AN        93 jr 

07 Mw.M.M.Dijkshoorn-Pors                 

Kerklaan 312             2903BM       89jr

12 Mw.I.B.W.Dijkstra-den Breejen        

Parelduiker 62           2903WB      75jr

15 Dhr.C.Korevaar                                

Ketensezoom 62       2902LK        87jr

17 Mw.A.C.Lagerwaard-Houwer          

P. Potterlaan 38         2902GP       75jr

20 Dhr.P.H.Scharmga                            

Roekstraat 117          2903GS        75jr

26 Mw.D.M.Zandbergen                        

Kerklaan 249              2903BD       87jr 

27 Dhr.A.van den Berg                          

Duikerlaan 130          2903AB       87jr

27 Dhr.R.v Renterghem  

       Hordaland 8           2905AJ         75jr

30 Mw.M.A.v d Adel-Slappendel          

Steenloperstraat 151A  2903AP    96jr

30 Mw.F.J.Harteveld-Smit   

   IJsduiker 124             2903WC    75jr


Dienstenveiling 17 november

Op vrijdagavond 17 november is er een ‘dienstenveiling’ in het kerkelijk centrum. Vanaf 19:45 uur is iedereen welkom. Halverwege binnenlopen als het u/jou uitkomt, is helemaal OK!

Doel is een samenbindende activiteit voor en door jong en oud met een opbrengst voor de dorpskerk en voor het zendingswerk van Gerrit en José Heino-Kasbergen in Zuid-Afrika. Als u iets kunt aanbieden, dan horen we dat graag. Het kan van alles zijn: iets waar u goed in bent of iets dat u ter beschikking wilt stellen, óók tijd en aandacht voor andere gemeenteleden.

Op de veilingavond kunt u (lekker op)bieden, kopen en gezellig bijpraten onder het genot van koffie/thee, frisdrank of een borrel. U kunt ook gewoon voor de gezelligheid komen. Voor mensen die willen komen maar geen vervoer hebben, is er een ophaal- en thuisbreng-service; contactpersoon hiervoor is Peter Klop ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; 06 51 54 99 30).

Zie www.dorpskerkcapelle.nl voor verdere informatie over deze avond en voor de meest recente lijst met te veilen diensten etc zodat u alvast rustig kunt bekijken waar u op wilt bieden. Als u op de avond zelf niet kunt komen, dan kunt u ook vooraf per mail een bod uitbrengen.

Hebt u een dienst of idee, mail het naar :

• Rini de Jong ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of
• Martin van der Voet ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Namens de Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie.

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
20-03 09:30-12:00
Koffie ochtend
21-03 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
21-03 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
22-03 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring