Gemeentenieuws 22 december 2017

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


In Memoriam Jan Johannes van Campen

21 februari 1928 – 5 december 2017

Jan van Campen werd geboren in Kralingseveer, waar zijn ouders een viswinkel hadden. Als 16-jarige liep hij, samen met zijn vriend Koos Iedema, weg van huis door de gevechtslinies heen om daarna mee te vechten met de Engelsen en Canadezen. Pas met de bevrijders kwam hij weer terug. Hij ging naar Indië en overleefde o.a. een bermbom die onder de auto afging. Terug in Nederland bleef hij bij het leger werken. 

Ruim 60 jaar was hij getrouwd met Bep Maurik. Ze kregen 3 kinderen, waarvan er één overleed op 6-jarige en één op 42-jarige leeftijd. Heftig. Jan verwerkte verlies op zijn eigen manier: van binnen. Het was voor hem moeilijk om emoties en leed te delen. Bep overleed in 2013. Jan verhuisde niet lang daarna naar een appartement in de Vijverhof en woonde sinds januari 2015 in het verpleeghuis-gedeelte. 

Een uitlaatklep voor Jan was zingen. Hij was, samen met Bep, jarenlang lid van Christelijk Gemengd koor Capelle. Bewust zetten de nabestaanden dezelfde tekst boven de kaart van Jan als 4½ jaar geleden bij Bep: Psalm 104: 33-34: “Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta. Moge mijn lofzang de HEER behagen, zoals ik mijn vreugde vind in Hem.” 

Naast een zanger was Jan een doener. Actief voor de bazaars van de kerk en beroemd in Capelle vanwege het oliebollen bakken voor het goede doel!

Tijdens de ‘dankdienst voor zijn leven’, die in familiekring in de aula van begraafplaats Schollevaar plaatsvond, stonden we stil bij de Psalmtekst boven de kaart. Daarnaast lazen we in zijn zondagsschoolbijbel uit 1940 Johannes 15: 1-7 (over de ware wijnstok en de ranken) met daarin vers 5b die hij meekreeg: “want zonder Mij kunt gij niets doen’. Jan wist zich afhankelijk van God. Gods Geest leidt je op je levensweg. En als die Geest in je hart aan het werk gaat, dan gebeurt er iets met je, dan groeit er iets in je. En dan zul je vruchten dragen. We stonden stil bij de vruchten die Gods Geest de mensen geeft.

Dat de nabestaanden zich getroost weten door de vruchten die hun (schoon)vader en (over)grootvader heeft voortgebracht en zo ook als afstammelingen zelf vrucht mogen dragen.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof)


Kerst 2017

Wanneer ik de agenda van alle kerstvieringen overzie dan valt er hier in de Dorpskerk genoeg te beleven. Zelf mag ik ook iets zeggen bij de volkskerstzang op 23 december om 20.00 uur. Het thema zal dan zijn: ‘Geboren in de nacht’.  Op zondag 24 december is er een gewone morgendienst waarin Geertje Zomer zal voorgaan. Het is dan vierde advent. Maar op diezelfde dag is er om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Vooraf en in de dienst zingen we kerstliederen o.b.v. Anthon den Braber.  Verder werkt ‘Gospel Choir’ mee. Het thema is dan: ‘Word je geteld of tel je mee?’ met als ondertitel: ‘Wat maakt die éne nou uit?’ 

Kerstmorgen is er opnieuw samenzang om ongeveer 9.50 uur. Dan zal Cees van der Slik ons begeleiden. Verder is er een groep vrouwen uit de gemeente die als projectkoor een paar prachtige liederen hebben ingestudeerd. Ik ben heel benieuwd! Ook de jongerenband zal een luisterlied ten gehore brengen en samen met ons het Magnificat van Sela zingen.

De kinderen blijven in de kerk en er zal aandacht zijn voor het project van de kindernevendienst. Ik sluit me bij hun thema aan en zet boven de dienst: ‘De reddingsboei’ (Gegrepen door Gods liefde). Ik vind het mooi dat er voor hen die niet direct met anderen gaan kerstvieren na de dienst in de kerk gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. Fijn dat dit opnieuw georganiseerd wordt.

Overigens: voor wie de Kerstdagen luisterend naar orgelmuziek en zingend wil afsluiten is er op tweede kerstdag om 20.00 uur het traditionele kerstconcert door onze organist Cees van der Slik. Voor alle kerkdiensten en bijeenkomsten geldt: Misschien een goed idee om familie, vrienden en buren mee te vragen. Iedereen is welkom!


Oud & Nieuw

Het is goed de jaarwisseling te beleven in afhankelijkheid van God. Als gemeente komen we daarom samen om te zingen en te bidden en te luisteren naar woorden uit de Bijbel.

Op 31 december is er naast de morgendienst ook een oudejaarsavonddienst om 19.00 uur en op 1 januari om 10.30 uur (zie het kerkdienstenoverzicht).


Meeleven

Dhr. Guus v.d. Giessen, Valeriusrondeel 562, is weer terug na een ziekenhuisopname en ondertussen wacht zijn vrouw Dinie op een knieoperatie in het Franciscusziekenhuis die voor 28 december gepland staat. Alle goeds en herstel toegebeden! 

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, is weer thuis na een tijdelijke opname in zorgpension Roodborst. We hopen met haar en haar man dat zij ondanks alle lichamelijke beperktheden de kracht en moed ontvangen om samen met allen die hen lief zijn verder te trekken in vertrouwen op God.

We denken ook aan Gerrit Dijkema, Lofoten 12. Hij is bezig met een zware chemokuur.  Mw. A.J.M. Kropff-van Dam, Bellinistraat 71, 2901KA, moest vanwege hartproblemen naar het IJssellandziekenhuis. Vandaaruit is ze naar het Erasmus MC gegaan voor een bypassoperatie. Hopelijk herstelt ze spoedig.

We bidden ook voor alle andere gemeenteleden die zorgen kennen rond hun gezondheid. Daarbij denken we ook aan hen die om hen heen staan. De vraag kan zich aan je opdringen: Wat zal de toekomst brengen? Ik dacht hierbij aan het volgende gebed:

Wees bij me, machtige Vader,
kijk naar me, wend uw ogen niet af,
draag en verdraag me,
dan zal ik rustig worden en niet meer bang zijn,
o deel U aan mij mee.

Nu ik ziek ben,
bid ik, lieve Vader,
neem mijn beide handen en leid mij,
neem mijn angst en mijn verdriet en troost mij,
neem mijn schuld en schenk mij vergeving,
neem mijn ongeloof en red mij,
neem mijn leven en draag mij,
als U mij vasthoudt,
komt het goed.


Vanuit de pastorie

Een goede en gezegende kersttijd toegewenst. Ik besef dat deze tijd van het jaar heel veel verschillende gevoelens oproept. Er is verdriet vanwege hen die ontvallen zijn. Er is ook dankbaarheid voor al die momenten dat God bewaard heeft temidden van onzekere situaties. Dank en zorg, we mogen het in Gods hand leggen. 

Misschien dat iemand u/jou wel eens vraagt: welke verwachting heb je van 2018? Dat kan heel veel zijn. Graag zou ik de vraag willen stellen: welke verwachting heb je van God voor het nieuwe jaar? We mogen God aanspreken op wat Hij in zijn Woord belooft. Met Hem leven is gezegend leven. 

Tenslotte: De eerste paar dagen van januari heb ik vrij. Indien nodig is onze ouderenpastor Annemieke Bomhof beschikbaar. 

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Verantwoording opbrengst collecten 

september en oktober 2017 t.b.v. de Diaconie:

Collecten Diaconie maand september 2017

Diaconie Algemeen             €  415,30

Diaconie Ouderenwerk        €  233,45

Diaconie Jeugdwerk            €  223,77

Pinksterzending Vijverhof     €   55,30

H.A. de Herberg Vijverhof    €  106,70

H.A. de Herberg                  €  670,75

Zendingsbussen                  €  765,75

Gift sti Kinderarmoede         €  261,11

Gift NN via mw. Bouman     €    30,00

Totaal                             €  2.762,13

Collecten Diaconie maand oktober 2017

Diaconie Algemeen             €   804,13

Diaconie Kerktelefoon         €   235,87

Diaconie Rampenfonds       €    241,25

Zendingsbussen                €    125,85

Gift stichting Tsjerkind       €    250,27

Totaal                              €  1.657,37

Collecten Diaconie maand november 2017

Diaconie Algemeen            €   495,26

Najaarszending                 €   217,70

Vijverhof H.A. St. Maarten  €   107,90

H.A. St. Maarten               €   670,65

Kerstfeest Ouderen           €   241,72

Zendingsbussen                €   221,30

Totaal                            €  1.954,53

Alle gevers hartelijk dank.

Diaconie Dorpskerk


Dank

Aan het einde van dit jaar willen wij u en jullie als gemeente hartelijk bedanken. Onvoorstelbaar hoeveel kaarten, apps, bloemen, mails en andere vormen van medeleven onze dochter Henrike en wij als gezin hebben gekregen.

Zeer zeker hebben wij kracht mogen putten uit al jullie voorbeden voor de zorgen om Henrike.  Sinds begin mei zijn wij geconfronteerd met de ernstige depressie waar Henrike door getroffen is. De depressie was zo ernstig dat Henrike tweemaal opgenomen is en uiteindelijk ruim 17 weken in de kliniek is verbleven.

Ondanks dat de depressie al zo lang duurt is het medeleven groots gebleven. Wij maar zeker ook Henrike zijn u en jullie daar ontzettend dankbaar voor.

Tot slot kunnen wij helaas zeker nog niet zeggen dat het goed gaat met Henrike. De depressie is nog dagelijks een enorme strijd voor haar. 

Hartelijke groet, Lisette en Martin van de Watering


Jarigen van de maand januari 2018

Voor de duidelijkheid willen wij hier de eerste maand van het jaar vermelden, dat vanwege het grote aantal leden de kerkenraad besloten heeft alleen de volgende leeftijden te vermelden in Kerknieuws: Als u in 1943 (75 jaar) in 1938 (80 jaar) in 1933 (85 jaar) en ieder jaar vanaf 86 jaar geboren bent, wordt u in Kerknieuws vermeld.

Met vriendelijke groet, Hannie Plandsoen

03 - mw.M.H.de Jager-Stoop

Steenloperstraat 189 2903AP - 89 jr

06 - dhr.J.P.Gorlitz

Slotplein 215 2902HR - 89 jr

09 - mw.M.Zijnstra-Pot

Nieuwe Laan 20 2902BW - 91 jr

10 - mw.P.Jaspers-Bruring

Kerklaan 179 2903BD - 89 jr

12 - dhr. A. van der Laan

Slotplein 2302902HR - 87 jr

14 - mw. W. Penning

Nieuwe Laan 20 K402 2902BW - 93 jr

20 - dhr. R. Paul

P.C. Boutenssingel 28 2902BH - 86 jr

21 - mw. M.J. Haxe-Blom

IJsduiker 62 2903W - C86 jr

22 - mw.M.W.de Jong-Lafeber

Steenloperstraat 512903AP - 89 jr

25 - mw.J.C.Vrijenhoek-Nowee

Alkenoord 58 2903XC - 89 jr

30 - dhr.H.T de Hilster

Van Maerlantpark 31 2902BR - 89 jr


Tanzania: Bijna zover…….

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud-collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania.

We gaan daar in het Makiungu Hospital verpleegkundigen leren hoe ze de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling kunnen verbeteren.

Ineke is hier in 2017 ook geweest en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven d.m.v. reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar.

Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

Als u nu denkt; prima plan, dan kunt u ook uw steentje (eurootje) hieraan bijdragen!

Het rek.nr is: NL58INGB0004314215 t.n.v. MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
20-03 09:30-12:00
Koffie ochtend
21-03 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
21-03 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
22-03 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring