Gemeentenieuws - 3 / 9 februari 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


De ‘gedoopte’ luidklok

Tijdens de dienstenveiling die in november j.l. gehouden is kon je bieden op een dorpskerkrondleiding door oud-koster Jaap Klein. De eerste groep deelnemers was op zaterdag 27 januari aan de beurt. Bertha en ik waren er ook bij. Het was prachtig.

We hoorden veel over de historie van de kerk en we mochten het plafond van de kerk aan de andere kant bekijken en de toren beklimmen. Heel interessant. Leuk vond ik ook om onderweg de klok te kunnen bewonderen en te horen slaan. En zeker omdat ik de boeiende geschiedenis van deze klok al eerder op de website van onze kerk gelezen had. Daar wordt het verhaal verteld over het “wonder” van de klok.

Deze was immers in oorlogstijd gevorderd om te worden omgesmolten tot wapentuig. Tijdens het transport per schip over het IJsselmeer liep het schip op een zandbank. Door bewuste sabotage kwamen de meegevoerde klokken tijdens het vlottrekken op de bodem terecht. Na de oorlog is onze klok samen met anderen weer opgevist en in 1946 teruggeplaatst in de dorpskerk.

Dat verhaal sprak me direct al aan. Ik dacht steeds: de klok is door het water heen gered! Dat is het beeld van de Doop. Je gaat onder, het oude leven wordt afgelegd, en je staat op in een nieuw leven om tot eer van God te leven. Elke half uur hoor ik dan ook de dankbare jubel van de luidklok: ‘Gered door het water heen’.  Daar kan ik als gedoopt mens nog wat van leren. 

Ds. Nees Cluistra


Overlijden

Afgelopen week schrok ik toen ik begreep dat onverwachts was overleden Roel Tunderman uit Rotterdam. Hij werd wel ‘de reizende Roel’ genoemd omdat hij als hobby had om op bijna elke zondag bevestigings- en intredediensten te bezoeken.

Zo kwam hij al bij ons op bezoek toen ik als predikant in Ternaard in 1991 een beroep naar Delfshaven gekregen had. Af en toe belde hij me op en vertelde welke predikanten gingen verkassen en waar hij naar toe ging en dan ook vaak met de gasten een broodje meeat. Zo was hij er ook op 29 oktober toen ik hier mocht beginnen.

Ik herinner me nog wel dat hij vroeger de diensten met zijn eigen apparatuur opnam of allerlei foto’s van de kerk maakte. Dit laatste deed hij niet meer maar hij kwam nog wel. Hij sprak verschillende keren uit dat hij zo blij was ons weer in het Westen te treffen. We hadden daarna nog mail- en telefonisch contact omdat hij graag hier nog eens naar de kerk kwam. Zo was hij er 12 november j.l. en vierde het Avondmaal mee. Een bijzonder mens met een ‘vreemde’ hobby is heengegaan.  Hij was net 70 jaar geworden. We weten hem geborgen in Gods handen. 


Bevestiging ambtsdragers

Op zondagmorgen 11 februari is er de wisseling van de wacht van een aantal leden van de  kerkenraad. We zijn blij met hen die bereid zijn een nieuwe taak en roeping op zich te nemen. Na hun ja-woord ontvangen ze de zegen. Dit vanuit het besef dat Jezus al gezegd heeft: ‘Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15: 5)  Of zoals Paulus het verwoordde: ‘Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. (Fil. 4:13) In dat geloof gaan we met elkaar aan de slag. We danken ook heel hartelijk hen die na jarenlange inzet afscheid nemen. Tijdens de dienst zullen er dan ook ‘dankwoorden’ zijn. (zie betreffende namen in het bericht van de scriba). Er zijn nog wel vacatures en we hopen en bidden dat er nog meer gemeenteleden gevonden worden die mee willen gaan doen wat het werk van de kerkenraad betreft. Wanneer iemand liever ‘pastoraal’ actief wil zijn kan dat ook. We zoeken ook pastoraal medewerkers, dus schroom niet! Tijdens de afkondigingen op 28 januari klonk de oproep en ik citeer daaruit  de volgende zinnen:

Aan ons allemaal, als gemeente van Christus, vragen we daarom opnieuw na te denken over een taak in de kerkenraad of het pastorale team. Vorm samen de gemeente, wees samen de gemeente en draag samen de gemeente! Omdat de gemeente gedragen wordt door Hem.  


Meeleven

Dhr. H.G. den Otter, Slotplein 186, verblijft nog op de afdeling cardiologie in het Erasmusziekenhuis. Hij en zijn vrouw hopen dat hij binnenkort weer thuis is al zal dan wel eerst de nodige zorg aan huis geregeld moeten worden. We bidden hen Gods nabijheid toe.


Om te bidden:

Heer Jezus, 
Ik draag U op:
Mijn hele dag,
Mijn werk, mijn strijd,

Mijn vreugde en verdriet. 

Laat mij door U denken,
Met U werken,
In U leven. 

Laat mij U beminnen
Met heel mijn hart
En U dienen
Met al mijn krachten. 

Die genade vraag ik ook 
Voor allen die mij dierbaar zijn,
Opdat ook zij U verheerlijken. 

Sta ons allen bij met uw genade 
En bewaar ons in uw liefde en vrede,
Vandaag en alle dagen. 

Amen


Vanuit de pastorie

Ondertussen hebben we de eerste huiskamerontmoeting achter de rug. We waren als 23 gemeenteleden in het zaaltje van de Herman Gorterplaats. Dank voor de openheid en het vertrouwen van de aanwezigen. Het was goed om in een ontspannen sfeer iets te delen over onszelf en hoe we de gemeente van de Dorpskerk zien. Ik hoop ook op de volgende huiskamerontmoetingen weer allerlei mensen te ontmoeten en zo de gemeente wat beter te leren kennen. 

Een hartelijke groet, 

Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Januari 2018 is geschiedenis. Zo glijdt de tijd ons door de vingers. Zeker de ouderen onder ons zullen dat achterom kijkend beamen.

Tijdens de seniorenkring  bespraken we het belang van het verbonden zijn met de Here God in alle tijden van ons leven. Gods verborgen omgang vinden zingt een Psalm. Bidden en Hem om leiding vragen over je leven en tijd is in die verbondenheid van levensbelang. Delen van je vragen, zorgen en moeiten. Anderen aan Zijn troon leggen. Aan zijn Hand mogen we gaan, in Zijn trouw en liefde. Om al luisterend steeds meer gaan zien en merken wie Hij is en wil zijn voor ons mensen, ook voor u en mij. En steeds meer van Hem ook in je eigen leven te gaan ontdekken, te groeien naar Hem toe. Uit genade, in de kracht van de heilige Geest.

Bidt u mee?!


Pastoraal

Mevr. A.C. Mak- Uijtenhoven, Kerklaan 229, mag voorspoedig herstellen na haar oogoperatie. Dank aan God!

De gezondheid van mevr. C. van Vliet-Borsje, Reigerlaan251 k310 gaat erg achteruit. Ze is bedlegerig en heel snel vermoeid. Menselijkerwijs bereidt zij zich voor en is aan het loslaten. Ze mag in vertrouwen uitzicht hebben op haar Heer.

Mevr. de Baat-Snijder, Reigerlaan 251 k151c kampt met een forse luchtweginfektie wat haar benauwd maakt. Mooi ook dan te weten en te delen dat in het scheepje onder Jezus hoede, Vaders zoon meevaart en we het veilig strand voor het oog mogen hebben.


In Memoriam

Wilhelmina Penning  14-01-1925     08-01-2018                                                     

Wil Penning werd geboren in een gezin van 10 kinderen. Ze groeide op werkte in de administratie en bleef alleenstaand. Gelukkig had ze een fijne vriendinnengroep met wie ze vele mooie dingen mocht doen en delen. Opgevoed met geloof en kerkgang nam God een belangrijke plaats in haar leven in.

Toch sloeg soms de twijfel toe, en was er strijd om Hem te vinden en verstaan. Wat bijzonder als ook dan je vriendin en je kerkgemeenschap je tot steun kunnen en mogen zijn om samen een begaanbare weg te zoeken. Bijzonder ook om als instrument gebruikt te worden om Gods Woord door te geven. Op de gesloten afdeling van de Rozenburcht mocht ik haar tussen Kerst en Oud en Nieuw nog bezoeken.

Zij lag in een comfortabele stoel in de huiskamer. Ik las, bad en zong voor haar, Psalm 23. Die lag haar na aan het hart, vertrouwde ze me in betere doen toe. Of het nu doordrong? Ik hoopte het. Nog even in de huiskamer aangeschoven bij twee daar aanwezige heren hoorde ik plots een beverige stem uit de stoel: De Heer is mijn Herder… Waar mensen haar niet meer bereiken konden, mocht ze toch nog zingen.. We werden er stil van…Psalm 23 klonk ook bij haar afscheid zaterdag 13 januari op Schollevaar tot troost en bemoediging, en als getuigenis van God, die nooit loslaat wat Zijn Hand begon.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bevestiging ambtsdragers

Zondagmorgen 11 februari zullen de volgende lidmaten worden bevestigd in het ambt van ouderling:

mw. G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell, Bermweg 64 en
mw. B.W. (Barbera) de Reuver, Bellinistraat 39.

Als pastoraal medewerker wordt bevestigd:

mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22

De volgende ambtsdragers en kerkrentmeester zullen worden herbevestigd:

ouderling mw. K.C. (Ineke) Hage-Boudestein en dhr. J.B. (Bert) Plomp, 
ouderling-kerkrentmeester mw. E.D. (Renske) Verweij-Van Nieuwenhuyse, kerkrentmeester dhr. E.H. (Ed) Harms,
diakenen mw. E. (Els) van der Eijk-Peters en dhr. A. (Albert) Verhagen.

In deze dienst zal afscheid worden genomen van:

ouderlingen mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen, mw. W.H. (Erica) de Jong-Benard, mw. M.C. (Cilia) Sprong-Spits en jeugddiaken dhr. R. (René) van de Graaf.

Namens de kerkenraad,

Cilia Sprong (scriba)


Najaarsactie

Eind vorig jaar hebben we de najaarsactie gehouden met als thema “Nieuwe start”. De opbrengst is € 6520,-

Allen die aan deze actie hebben meegeholpen en bijgedragen hartelijk dank.


Oud papier 2017

Het oud papier heeft in 2017  € 3099,20 opgeleverd. 

Dit is een mooi bedrag en we hopen dat we ook dit jaar weer veel oud papier met z’n allen zullen verzamelen. De papier container is elke dag open. Helpt u mee?

Begin dit jaar is de afvalverwerking in Capelle overgenomen door Irado. Hierdoor is bij ons ook de container vervangen door een grote blauwe container. We zijn nog in overleg met de gemeente om te kijken of er een container kan komen die meer past bij de Dorpskerk als monument.

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
20-03 09:30-12:00
Koffie ochtend
21-03 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
21-03 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie
22-03 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
23-03 20:00-22:00
WOP concert
24-03 17:00-21:00
Happen en Trappen voor Tsjerkind
24-03 19:30-22:00
Psalmzangavond / concert
27-03 20:00-22:00
Bij de Bron Kring