Gemeentenieuws - 7 / 06 april 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Belijdenis

Op 15 april is de morgendienst heel bijzonder! Dan hopen namelijk drie gemeenteleden belijdenis van het geloof te doen. Ik noem nu eerst hun namen, de namen waarmee ze gedoopt zijn. Belijdenis doen is immers ook het ‘ja’-woord toen door de ouders uitgesproken nu zelf uitspreken. Het is de bereidheid hebben om te leven als gedoopte! Het is dan ook ‘ja’-zeggen op de vraag of je wil leven als leerling van Jezus Christus. 

Tussen haken zet ik toch ook maar hun roepnaam erbij want zo kennen we hen en spreken we hen immers aan!  Het betreft:

Lara Nedine (Lara) Hagers,
Elizabeth Martha  (Ellemart) Plomp
Cornelis Baltus (Kees) Prins

Laten we met hen meeleven en om hen heen staan en hen Gods zegen toebidden. Al langere tijd hebben ze meegedaan met de ‘belijdeniscatechisatie’ die in de vacante tijd door ds. Gerben van Manen werd geleid. Toen ik hier kwam hebben we afgesproken dat hij het traject met deze groep zou afmaken. En daarom leiden we samen de dienst. De jongerenbands zullen ook een aantal liederen begeleiden die door de belijdenisgroep zijn uitgekozen. We zien er samen met Lara, Ellemart en Kees naar uit. 


Huwelijk

Er valt nog een feestelijke dienst aan te kondigen. Op 20 april gaan Joery Kramer en Willemijn Plomp trouwen. We feliciteren hen, samen met wederzijdse familie en vrienden van harte! De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Dorpskerk en begint om 19.00 uur. Deze dienst zal geleid worden door een goede bekende van het bruidspaar en wel ds. Ies Maaswinkel uit Maassluis. Het is mooi wanneer u/jij meeleeft en de dienst bijwoont. 


Pasen in je eigen leven

Onderstaande woorden met als titel ‘vastgelopen’ kwam  ik onlangs tegen. Ik werd er niet echt blij van maar realiseerde me direct dat het in ons leven wel zo kan zijn. Dat je vastloopt door zoveel wat er in je leven aan de hand kan zijn. Het thema van de Paasdienst was: ‘Een verschil van dag en nacht’.  Zoiets dus.. voor je het weet heeft de paasloosheid je te pakken. Het is het donker waar de leerlingen van Jezus op die paasmorgen ook in vastgelopen waren. Maar toen ging de zon op! (Markus 16:2) Ze vonden weer een weg vooruit! 

Vastgelopen? 

Misschien zijn wij: door zonden vastgelopen
d
oor zorgen zwaarmoedig geworden
door nare gebeurtenissen lam geslagen
door verdriet mistroostig geworden
door mislukkingen moedeloos geworden
door moedeloosheid (bijna) ongelovig geworden
door teleurstellingen wantrouwend geworden
door ziekte de zin in het leven kwijt geraakt
door gemis eenzaam geworden
door ontberingen hard geworden
door onrecht cynisch geworden
door eenzaamheid eenzelvig geworden
door verlangen verteerd
door jaloezie bevangen
door onmacht overvallen
door innerlijke strijd verscheurd
door tegenwerking bitter geworden
door ons verleden gebonden
door angst voor het leven of voor de toekomst verlamd
door zwaarmoedigheid vreugdeloos geworden
door gebrek aan vertrouwen passief geworden. 

Wanneer je zo vastgelopen bent dan lijkt er geen uitweg te zijn. En toch! Zo verrassend voor de leerlingen het Paaslicht opging zo mogen we dat ook voor en met elkaar bidden. ‘Heer, vernieuw ons leven, bevrijd en genees! Doorbreek de nacht van ons bestaan. U bent de bron van nieuw leven!’ En ook ervaar je dat hier slechts in alle voorlopigheid, toch mogen we het geloven en nazeggen: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Korintiërs 5:17). Met dat perspectief zegenen we elkaar en in het bijzonder hen die zich herkennen in allerlei vastgelopen situaties. 


Gift 

Onderweg ontvangen 20 euro voor de Dorpskerk. Dank.


Vanuit de pastorie

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal                                                                                                         

Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.       

Tekst: Hans Maat© Stichting Sela Music 


Wel en Wee

Mevr. E.J.Boerendonk kwam ten val en brak haar heup. Inmiddels is zij geopereerd en ter revalidatie opgenomen in Avanze, 's-Gravenweg 355 k 308, 2905 LC Capelle aan den IJssel. Op haar hoge leeftijd (100!)  geen sinecure allemaal. Een kaartje ter bemoediging is zeer welkom! (zeker gezien haar zeer klein familienetwerk) We wensen haar van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Mevr. M. Burger- Heuvelman verbleef wegens een val, langer bij haar dochter in het hoge noorden. Zij mocht weer thuis terugkeren, maar nader onderzoek naar de oorzaak van het wankele evenwicht is noodzakelijk. Dat geeft spanning en onzekerheid. Gods kracht en uitzicht toegebeden. 


In gesprek met elkaar 

De afgelopen periode hebben we twee huiskamerontmoetingen gehad in de omgeving van de Vijverhof. Mooi op deze manier (nader) kennis te maken met ds. Cluistra en elkaar. Een aantal gemeenteleden voor wie de gang naar de Dorpskerk moeilijk mogelijk is, waren nu wel in de gelegenheid te komen. Het was fijn een begin van gesprek te hebben over geloof en kerk aan de hand van stellingen.

Er bleef nog genoeg gespreksstof waar we nu niet aan toe kwamen.  In overleg met de bezoekers en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) werd afgesproken een nieuwe activiteit in de vorm van een gesprekskring te starten in de recreatieruimte van de Merel. Ik zal als ouderenpastor het gesprek aan de hand van een thema op gebied van geloof, zingeving en levensvragen leiden.

Idee is dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. De eerste keer zal zijn op D.V. maandagmiddag 28 mei. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, van harte welkom!   


Giften 

Tijdens het pastoraal werk in de gemeente ontving ik een gift van €20,-, waarvoor dank!

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jeugddienst  zondagavond  15 april 2018

Op zondagavond 15 april is er weer een jeugddienst. Voorganger is ds. H.M. Habekotté uit Maasdijk, aanvang 19.00 uur. Het thema is: “Wie ben ik?” Een thema dat je als jongere wel bijna moet aanspreken! Je bent als jongere immers “jezelf aan het ontdekken” en je eigen identiteit aan het ontwikkelen. Maar ook je ideeën over de wereld en welke normen en waarden belangrijk voor je zijn.

Dit is een spannende tijd waarin God je gelukkig niet loslaat. Ds. Habekotté gaat vanuit de bijbel op zoek naar handreikingen. Psalm 139 zegt bijvoorbeeld veel over dit  thema: “Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mezelf ooit ken”.

De  muzikale medewerking wordt  verzorgd door onze eigen jongerenbands. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.  


Collecten Diaconie maand februari 2018

Werelddiaconaat           €    267,28

Diaconie Algemeen        €    473,48

Rampenfonds               €    249,00

Zendingsbussen            €    201,80

                               ______________

                                    € 1191,56

Alle gevers hartelijke dank


Huwelijksaankondiging

 Blij zijn wij u en jou te mogen melden dat Joery Kramer en Willemijn Plomp in het huwelijk gaan treden. De kerkelijke inzegening zal op 20 april om 19.00 uur plaatsvinden in de Dorpskerk . De dienst zal worden geleid door ds. I. Maaswinkel. U en jullie zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Wij wensen Joery en Willemijn samen veel liefde, alle goeds, veel voorspoed en Gods nabijheid toe. Hun toekomstig adres wordt: P.C. Boutensingel 115, 2902 BG in Capelle aan den IJssel. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan.

Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op het gebied van Geloof&Generaties, Kerkdienst&liturgie, Gemeenschap&Pastoraat,

Missionair&Diaconaal. Er ligt een mooi document met aanbevelingen. Binnenkort gaat de uitvoering starten. Daar zijn u en jij ook bij betrokken! U hoort nog van ons. 

Namens de projectgroep, Erica Benard

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng