Beleidsplan

Beleidsplan

Zoeken binnen de site: Zoek

Welke Info vindt u op deze pagina:

1.  Uitgangspunt Beleidsplan 2.  Organisatie en opzet
3.1 Eredienst 3.2 Pastoraat
3.3 Vorming en toerusting 3.4 Apostolaat en zending
3.5 Diaconaat 3.6 Jeugdwerk
3.7 Financien en beheer 3.8 Informatievoorziening en communicatie

 

1. Uitgangspunt beleidsplan

Als uitgangspunt voor het beleidsplan van de Hervormde wijkgemeente "Dorp/Middelwatering" geldt als grondgedachte:  Het samen als één gemeente beleven en uitdragen van het geloof in de Here Jezus Christus.

 

2. Organisatie en opzet

Om verschillende taken te structureren zijn commissies ingesteld. Deze commissies hebben een specifieke uitvoerende en afgebakende taak, met eigen beslissingsbevoegdheid. Zij dragen verantwoording af aan de kerkenraad. Dit is gewaarborgd doordat elke commissie één vaste contactpersoon binnen de kerkenraad heeft.

Het beleidsplan is opgedeeld in acht hoofdgroepen van beleid, te weten:

Lees meer...

3.1 Eredienst

Inleiding
Wanneer je het christenleven vergelijkt met het maken van een reis naar een leven waarin ‘God alles en in allen zal zijn’, dan kun je de eredienst benoemen als het even ‘op adem komen’ tijdens die reis. Een ‘parkeerplaats’, een Elim dus, om op krachten te komen (Psalm 84:8 ‘Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion’). In die ‘oase’, op die ‘parkeerplaats’ en dus ook tijdens de eredienst, geschiedt veel. Allereerst besef je, vergelijk daarbij de vele bedevaartsliederen in het Boek der Psalmen, waar je naar toe op weg bent; het Nieuwe Jeruzalem.

Lees meer...

3.2 Pastoraat

Wat is pastoraat ?
De betekenis van het woord pastoraat zou je kunnen weergeven met “herderen”. Vanuit de kerkgemeenschap Dorp-Middelwatering “leiden” we de schapen naar de grazige weiden. In de praktijk betekent dit, dat we in onze gemeente elkaar helpen te leren leven vanuit de liefde van God, door Jezus Christus onze Heer.

Hoe is de wijkgemeente opgedeeld ?
Capelle a/d IJssel is onderverdeeld in 20 wijken; wijk 6 is n.l. gesplitst in 6, 6a en 6b en de wijk 15 in 15a en 15b. Daarnaast hebben we wijk 18 voor meelevenden in Rotterdam-Kralingseveer en wijk 19 voor alle meelevenden buiten Capelle a/d IJssel. In totaal dus 22 wijken.

Lees meer...

3.3 Vorming en toerusting

Uitgangspunt
Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de Bijbelse opdracht die onder andere verwoord wordt in Efeziërs 4 : 11 - 16, het toegroeien naar God, persoonlijk en als gemeente. Dit is de basis om als gemeente met elkaar te blijven leren en delen.

Doel
Het stimuleren en scheppen van mogelijkheden om de gemeente(leden) verder te ontwikkelen in kennis, houding, vaardigheden en gevoel. Dit leidt tot veranderd handelen, tot groei in de ontmoeting met God, met elkaar, jezelf en de omgeving.

Lees meer...

3.4 Apostolaat en zending

Doelstelling
Het nabij brengen van het evangelie aan mensen die vervreemd zijn van en onbekend zijn met het evangelie.

Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:

 • De gemeente op zondag
 • Laagdrempelige diensten
 • Toerusting en verdieping van gemeenteleden
 • Evangelisatiecommissie
 • Zendingscommissie

  Lees meer...

3.5 Diaconaat


Doel

Het doel van het diaconaat is:

 • Dienend bezig te zijn binnen de gemeente door daar waar mogelijk is noden te verlichten.
 • Een ieder met raad en daad terzijde staan die maatschappelijke en/of financiële hulp nodig heeft. Dit heeft een wereldwijd karakter.
 • De diakonale bewustwording binnen en buiten de gemeente te bevorderen.

  Lees meer...

3.6 Jeugdwerk

1. Visie en doelstelling

Visie
Een goede visie geeft aan waar wij als kerk met het jeugdwerk de komende jaren naar toe willen. Wij willen eraan werken om de jeugd de liefde van God door Jezus Christus te laten ervaren en dat zij leren hier uit te leven. Wij hopen dat de jongeren zich sterk genoeg zullen voelen om hun geloof uit te dragen en willen belijden wat God voor hen betekent.

Lees meer...

3.7 Financiën en Beheer


Taken en verantwoordelijkheden
Kerkorde: De zorg en verantwoordelijkheid voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de niet-diakonale vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan de ouderlingen-kerkrentmeester. Praktisch vertaald: Kerkrentmeesters zorgen voor:

 • financiering van mensen voor prediking, pastoraat en overige taken t.b.v. kerkelijke activiteiten;
 • beschikbaarheid (financiering en onderhoud) van gebouwen voor de erediensten en kerkelijke activiteiten, en van een pastorie;
 • het (doen) bijhouden/beheren van registers, archieven en verzekeringspolissen;
 • Geldwerving.

  Lees meer...

3.8 Informatievoorziening en communicatie

Inleiding en doelstelling
Als geloofsgemeenschap vinden wij informatievoorziening en communicatie erg belangrijk. Dit geldt zowel intern als extern gericht. Intern wordt de communicatie sterk gestimuleerd vanuit de wijkraad Kerkrentmeesters. Wij hebben daarvoor de volgende middelen tot onze beschikking: Website, Kerknieuws en de afkondigingen bij de diensten. Daarnaast spelen kranten en radio een extra mogelijkheid. Intern is een communicatiestructuur vastgelegd via het organisatieschema of organogram , zie hoofdstuk 2 Organisatie en opzet. Leden die zich bezig houden met communicatie, intern en extern, worden aangesteld door de Kerkenraad en leggen daar verantwoording van af.

Lees meer...