In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. Voor 1 euro te bestellen bij https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Vacatures

Op 1 maart nemen we afscheid van Ineke Boudestein als ouderling en Els van der Eijk als diaken. We zijn blij dat Cora Heine dan bevestigd wordt als diaken. Denk en bid mee dat er ook anderen (of u/jijzelf) beschikbaar zal zijn. Al een poosje is er de vacature voor jeugddiaken en een ouderling-kerkrentmeester erbij is zeer welkom. Voor het pastoraal omzien naar elkaar zijn we dringend op zoek naar wijkouderlingen of – en dat kan ook – pastoraal bezoekers. Of als u/jij een kleinere taak in het omzien naar elkaar wel ziet zitten, ook dan welkom. En verder moet er nagedacht worden over beleid en uitvoering. (bijv. werkgroep Dorpskerk). Meedenken/meedoen?
Als kerkenraad willen we graag ieder vertegenwoordigen ook qua leeftijd, dus schroom niet. We zijn elkaar gegeven.

Verlof Ouderenpastor

De maand februari neemt mevr. Annemiek Bomhof- Vrij verlofdagen op. Tot 1 maart kunt u bij ds Nees Cluistra voor urgente pastorale zaken in wijk 6 en 6b terecht.