Informatievoorziening Coronavirus

5 juni 2020 | Corona

Bericht vanuit de kerkenraad

10 juli 2020 – Kerkenraad

Afgelopen weken was er steeds meer mogelijk. Ook voor de kerken. Zo mochten we in juni met maximaal 30 gemeenteleden naar de kerk en vanaf 1 juli met maximaal 100 gemeenteleden mits we ons aan de 1,5 m afstand houden. Wanneer we dit laatste doen kunnen er in de Dorpskerk tussen de 60 en 90 gemeenteleden aanwezig zijn. Dat is een zegen en heel fijn. Echter tot 1 juli mochten we nog niet zingen in de kerk. En zingen is heel wezenlijk voor het ‘innen’ en ‘uiten’ van je geloof. We hebben dit ook heel erg gemist.

 • Sinds 1 juli staat in artikel 2.4 van de noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond: Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging. Zingen in de kerk is dus niet meer verboden. Tot nu toe werd dat echter om heel begrijpelijke redenen afgeraden vanwege de onzekerheid over hoe het virus zich verspreiden kan. Zingen mag dus weer maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Als eerste blijft de anderhalve meter afstand van kracht tussen gemeenteleden die geen gezin of relatie met elkaar vormen hierdoor blijft het aantal aanwezigen ook beperkt. Ook blijft het registreren van toepassing wanneer een gemeente wil zingen. Verder worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan met name de grote en soort kerkgebouw en ventilatie. Op basis van een hiervoor beschikbaar gesteld rekenmodel hebben wij het besmettingsrisico voor de Dorpskerk kunnen bepalen.

Gelukkig komen wij als Dorpskerk uit in het laagste minimale risico. Op basis hiervan heeft de kerkenraad besloten om vanaf komende zondag de gemeentezang weer toe te staan in de Dorpskerk. Wij zijn hier heel dankbaar voor en bidden hierin om Gods zegen en om verdere terugdringing van het Coronavirus.

Bericht vanuit de kerkenraad

3 juli 2020 – Kerkenraad

Vanaf 1 juli vindt op verschillende (maatschappelijke) maatregelen verdere versoepeling plaats. Dit geldt gelukkig ook voor de kerken. Verheugd waren wij toen we in juni al met 30 gemeenteleden naar de kerk konden. Ook al konden en kunnen we nog niet zingen als gemeente zijn de diensten door de aanwezigen als bijzonder, heel fijn en waardevol ervaren.

Daar waar in eerste instantie er maximaal 30 gemeenteleden in de kerk mochten komen zou dit vanaf 1 juli maximaal 100 worden. Deze 100 is nu in het algemeen voor de kerken losgelaten mits aan de volgende twee voorwaarden kan worden voldaan.

 • Als eerste dient men zich aan te melden en geregistreerd te zijn voor de dienst. Dit proces van aanmelden bij de scriba hebben wij in juni succesvol toegepast en zullen dit ook in juli doorzetten.
 • De tweede voorwaarde is echter dat de 1,5 m meter onderling gehandhaafd kan worden. Wanneer wij dit doen binnen onze Dorpskerk dan zullen wij afhankelijk van de opgaven van juist meer of minder partners en of gezinnen die zich aanmelden een indeling kunnen maken die helaas slechts zal variëren van 50 tot 70 gemeenteleden.

Het zingen van gemeenten wordt nog afgeraden. Maar ook op dit gebied heeft afgelopen week versoepeling in maatregelen plaatsgevonden.
Op dit moment wordt door het RIVM gewerkt aan een maatregelen pakket om het zingen in de erediensten weer mogelijk te maken.

Laten we blijven bidden voor verder herstel en verdere versoepeling van mogelijkheden binnen de kerk om als gemeente samen weer de erediensten te mogen beleven.

Martin van de Watering

 

Weer naar de kerk! Hoe we dat gaan doen..

5 juni 2020 – Kerkenraad

Komende zondag, 7 juni mogen er na lange tijd weer meer mensen naar de kerk onder strenge voorwaarden. Als eerste mogen er maar 30 gemeenteleden aanwezig zijn. Deze moeten zich vooraf aangemeld hebben en persoonlijke uitnodiging van de Scriba hebben ontvangen. De kerkdiensten in juni met maximaal 30 gemeenteleden zullen wij gebruiken als “oefening” en voorbereiding op de uitbreiding in juli wanneer er maximaal 100 gemeenteleden in de Dorpskerk mogen zijn.

Ook als Dorpskerk willen wij ons zoveel als mogelijk houden aan de maatregelen en adviezen van de RIVM en het kabinet. Dat betekent dat we de 1,5 m afstandregel toepassen, ook bij het zitten in de kerk. Helaas is één van deze adviezen nog geen gemeentezang toe te passen. Dit zullen wij als Dorpskerk dan ook niet doen. Het muzikale deel van de liturgie zal i.o.m. de voorganger op andere wijze worden ingevuld (bv door een voorzanger of via Youtube opname).

Door de PKN is een protocol opgesteld hoe de erediensten ingevuld kunnen worden. Ook dit protocol zullen wij zoveel als mogelijk naleven.

In het kort komt het op de volgende punten neer:

 • U of jij heeft zich aangemeld en een uitnodiging ontvangen om te komen
 • Bij de ingang van de Dorpskerk wordt u ontvangen door een diaken die u welkom heet en controleert of u of jij bent uitgenodigd
 • Bij binnenkomst moet u of jij de handen desinfecteren
 • In de hal wordt u of jij opgevangen door een kerkrentmeester die zorgt dat u of jij door kunt lopen naar je plaats
 • Het voorbedeboek is niet aanwezig, wel kunt u voor de dienst een briefje met uw voorbede aan de dienstdoende ouderling overhandigen.
 • Ook de kaart voor bij de bloemengroet kan niet worden getekend, de ouderling van dienst zal namens ons allen tekenen.
 • Op basis van de aanmeldingen is vooraf nagedacht over de indeling van de kerk. De koster wijst de plaatsen aan:
 • De gemeenteleden die als eerste komen zullen een plek krijgen op de voorste rijen en zo naar achteren toe
 • Gezinnen/huishoudens/partners welke onder hetzelfde dak wonen kunnen gewoon bij elkaar zitten
 • Na afloop gaat de achterste rij via de hoofdingang als eerste weg. De koster zal dit begeleiden. Het is niet de bedoeling om de kerk via het Kerkelijk Centrum te verlaten
 • Toiletten mogen alleen in uiterste nood gebruikt worden
 • Bij het verlaten van de Dorpskerk kunt u of jij de handen weer desinfecteren

We begrijpen dat veel mensen ernaar uitzien om weer naar de kerk te mogen. Wanneer u of jij bent uitgenodigd voor een dienst zal dit tot blijdschap leiden. Maar voelt u of jij zich niet lekker op zondagmorgen of voelt een ander gezinslid zich niet lekker blijf dan thuis!

Het is niet de bedoeling dat gemeenteleden na de dienst met elkaar gaan napraten. Gaat u dan ook alstublieft direct naar huis. Zorg er daarom ook met elkaar voor dat de auto’s zo geparkeerd zijn dat mensen zo snel als mogelijk hun auto kunnen bereiken en naar huis kunnen.

Heeft u nog vragen dan kunt altijd vooraf bij de scriba terecht, of zondag bij de kerkrentmeester of koster.

Zowel thuis als in de kerk, mogen we ons, ook deze zondag, in Liefde met elkaar verbonden weten: We wensen we u allen een gezegende dienst toe!

De kerkenraad

 

Van de voorzitter kerkenraad inzake corona

Zoals velen in Nederland en wereldwijd volgen ook wij als kerkenraad van de Dorpskerk de ontwikkelingen van het covid-19 oftewel Coronavirus.

Als kerkenraad verlangen wij erg naar de mogelijkheid om weer samen gemeente te kunnen zijn in de Dorpskerk. Samen gemeente zijn door samen te luisteren naar Godswoord, samen te mogen bidden en samen te mogen zingen. Vooralsnog zullen wij de komende tijd helaas zeker nog niet op onze gebruikelijke manier bij elkaar kunnen komen.

Vanaf zondag 15 maart zijn de deuren van de Dorpskerk gesloten voor de normale diensten op zondag. Daarom zijn we als kerkenraad op zoek naar mogelijkheden om toch met elkaar verbonden te blijven. Juist in crisistijd hebben we elkaar zo hard nodig. Laten we daarom in ieder geval met elkaar verbonden blijven in gebed. Laten we bidden voor gemeenteleden die getroffen zijn door het Coronavirus, voor ouderen die nu in eenzaamheid moeten leven, voor jongeren die nog steeds niet naar school kunnen, voor gemeenteleden die mogelijk hun werk verliezen, voor ouders die lange tijd hun kinderen hebben moeten helpen met school, enz, enz.

Het is goed om te ervaren dat er nog steeds heel veel verbondenheid is onder de gemeenteleden van de Dorpskerk. Iedere crisis biedt ook altijd kansen en ook binnen de Dorpskerk zijn in de afgelopen  Corona-tijd mooie initiatieven ontstaan. Een aantal van deze initiatieven zijn:

 • De kaart acties voor de ouderen;
 • De mail naar de ouders van jonge kinderen met het Bijbelverhaal voor die week;
 • Het Kindernevendienstmoment tijdens de dienst en het verzoek aan de kinderen om iets te doen;
 • De livestream via Youtube waardoor we nu ook de diensten live op internet kunnen zien;
 • De wekelijkse nieuwsbrief;
 • De geopende Dorpskerk op doordeweekse dagen.

Allemaal initiatieven die laten zien dat onze gemeente leeft. En toch, we blijven zo verlangen naar de echte kerkdiensten. Zoals u of jij de afgelopen dagen wellicht gehoord heeft ziet het er naar uit dat de komende weken en maanden de Dorpskerk op zondag haar deuren weer kan openen.

Volgens de gestelde maatregelen van het kabinet is het vanaf 1 juni mogelijk om kerkdiensten te houden tot een maximaal aantal bezoekers van 30 gemeenteleden.

Dit nieuws maakte ons uiteraard erg blij maar bracht ook een hoop twijfels en vragen. Wie laten we komen, hoe gaan we uitnodigen, wat gaan we zeggen tegen de mensen die niet kunnen komen, hoe gaan we zitten als we 1,5 afstand moeten houden, wat doen we met het advies om niet te zingen? Vragen, vragen en vragen. Met als voornaamste vraag, is het met zoveel mitsen en maren wel verstandig om voor 30 mensen de Dorpskerk weer te openen.

Ja zeker en dat gaan we ook zeker doen. Wij willen graag die gemeenteleden, die het fijn vinden om de komende weken een keer naar de kerk te komen die mogelijkheid bieden. En daarnaast biedt het ons ook een mooie gelegenheid om een paar weken te oefenen voor het moment van 1 juli waarbij er weer meer mensen naar de kerk mogen komen.

Aanpak van de Dorpskerk

Hoe gaan we de kerkdiensten organiseren? Nogmaals er mogen helaas nog maar 30 gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat niet iedereen aanwezig kan zijn. Dat we daarmee ook gemeenteleden die graag aanwezig willen zijn zullen aangegeven dat zij een andere keer mogen komen. Wij zijn echt blij met deze eerste stap maar zijn daarmee wel aan heel veel regels gebonden. Deze zullen we later met degene delen die uitgenodigd worden.

Geef u op met uw voorkeur

Voor nu is het plan als volgt. U, jij of jullie, ieder gemeentelid, alleenstaand of met partner en of heel gezin kan die data aangeven waarop hij of zij de voorkeur heeft om de komende weken aanwezig te zijn. Het gaat hierbij om de volgende zondagen: 7, 14, 21 en 28 juni.

Hoe aan te melden

Iedereen kan zich op twee manieren aanmelden voor de vermelde data:

 • Via email : bij Adri van der Linde, de scriba: scriba@dorpskerkcapelle.nl
 • Telefonisch : bij Adri van der Linde, de scriba, tel:  06 50498673.
 • Kies uit de zondagen 7 juni, 14 juni, 21 juni 28 juni
 • Voor de eerste zondag  7 juni willen we iets meer ruimte vooraf hebben om e.e.a. te kunnen organiseren en kunnen u of jij je aanmelden tot dinsdag 2 juni om 20.00 uur.
 • In de weken na 7 juni kan u zich aanmelden tot donderdagavond 20.00 uur.

Op basis van de aanmeldingen zullen wij een verdeling maken over de verschillende weken en betrokkenen hierover informeren.

Wij kijken erg uit naar deze eerste momenten dat we als gemeente weer bij elkaar kunnen komen en hopen en bidden dat het Coronavirus verder zal afnemen en dat we een nieuwe gezegende tijd als Dorpskerk mogen ervaren.

Een hartelijke groet,
Martin van de  Watering