We hebben (jo)uw hulp nodig

3 oktober 2020 | Mededelingen, Nieuws

Sinds eind februari is Nederland net als de rest van de wereld in de greep van het Covid-19 virus. Het virus heeft ook grote impact op onze kerkgemeenschap. Gelukkig kunnen we weer, met de nodige aanpassingen, samenkomen in onze Dorpskerk. In de eerste maanden zonder de kerkdienst misten we sterk de onderlinge contacten en het samen geloven en belijden. 

Naast het gemis aan elkaar wordt onze gemeente door corona ook financieel hard geraakt. Het zal geen verrassing zijn dat de inkomsten dit jaar sterk achterblijven bij de ramingen en de begroting. Immers we hebben dit jaar geen bazaar, minder inkomsten uit de collecten en sterk teruggelopen inkomsten uit verhuur en evenementen. 

Onze geliefde Dorpskerk bevindt zich financieel in een zeer lastige tijd.

Als we geen actie ondernemen zullen we het jaar 2020 afsluiten met een verwacht tekort van ruim € 25.000. We hebben de hulp nodig van alle leden die onze kerk en gemeente een warm hart toedragen om dit tekort te voorkomen en daarom zijn wij zo vrij twee concrete voorstellen voor te leggen. 

1. Een extra gift om het gat in de begroting samen te dichten

Als we gezamenlijk onze schouders er onder zetten en tweehonderd gemeenteleden een extra bijdrage van € 125,- doen dan hebben we dit financiële tekort volledig opgevangen! We realiseren ons dat niet iedereen in staat is een bedrag van deze hoogte te schenken en daarom vragen we naar eigen inzicht en financiële draagkracht een extra gift te geven.

Met elkaar kunnen we het tekort van € 25.000 oplossen

U kunt uw extra gift overmaken op NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk of door direct te klikken op deze link: https://site.skgcollect.nl/394/pagina/4930/algemene-gift.html

2. Meer geven aan de collectes via nieuwe technologie    

Begin oktober zullen we starten met de collecte-app, “Appostel”. Met deze app kunt u sneller en eenvoudiger collectebonnen bestellen, giften en collectegeld overmaken. De app zullen wij binnenkort presenteren.  Ook de Aktie Kerkbalans kan middels deze app worden geregeld. Vanzelfsprekend zullen we de traditionele collectemethoden niet overboord gooien. Hoewel alles ieder jaar duurder wordt zien we dat uit gewoonte, jarenlang dezelfde giften/bedragen in de collectezak worden gestopt. Wellicht is het nu een goed idee om na te denken of we onze giften kunnen aanpassen.

We danken (jo)u voor de giften en we zien er naar uit elkaar in de Dorpskerk te ontmoeten.

Namens de werkgroep Financiën
Martin v.d. Watering, Ed Harms, Leen de Wit,
Jan Jacob Plomp, Michael Wiskie, Albert Verhagen
Ruben de Wit,  John Hagers, Bert Plomp

Stort (jo)uw gift  op NL73 RABO 0373 7173 34 ten name van PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
of klik op https://site.skgcollect.nl/394/pagina/4930/algemene-gift.html