Tijd van Hemelvaart naar Pinksteren

11 mei 2024 | Nieuws

Voor de discipelen was deze tijd een tijd van wachten en gebed. Op de website van de IZB worden we opgeroepen om ook te bidden voor de doorwerking van Gods Geest. En vooral ook te bidden dat anderen Jezus leren kennen. Pinksteren is immers zendingsfeest. Het evangelie de wereld in. Kees van Ekris schreef een gebed voor Wezenzondag. Laten we dit meebidden.
 
Gebed voor tijdgenoten
Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest, wij aanbidden U.
U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U aanbidden is een voorrecht.
Steeds wanneer wij ons richten op U verruimt U ons hart en beweegt U ons leven.
We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan,
dat U verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt,
dat U trouw bent aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israël, aan ons
dat U steeds opnieuw mensen roept en uitzendt met dit evangelie in hun hart.

Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U heen leven.
We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms zomaar kan overkomen.
Maar bij U is het leven. Onder Uw heerschappij zijn we vrij.
Met beroep op uw genade en mensenliefde bidden we U, HERE God, vandaag:
maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg namen in ons hart van concrete
mensen om hen op te dragen aan U
om over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven.

Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden, kinderen en
ouders, voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen troost en geen vergeving.
Wij belijden voor U
– als kerk en als volgelingen van Uw Zoon –
dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken
dat wij te snel oordelen en te moeizaam spreken.
dat wij vaak een blokkade zijn tot U
door onze geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid.
dat wij Uw Geest bedroeven
daarom bidden wij vandaag en de komende dagen
om doorbraken van gebed en geestelijk leven,
in ons en vooral in hén om wie wij met klem bidden:
HEER, barmhartige Vader, ontferm U over (noem de namen van hen aan wie je denkt)
Christus openbaar U in hen.
Geest van God trek hen in het krachtenveld van Uw evangelie.
We bidden U voor personen die wij liefhebben,
maar we bidden U ook voor onze samenleving
dat de machten die zich breed maken,
de machten van geld, verspilling en ongeloof,
de machten van vervreemding, verharding en afgoderij,
dat U die machten steeds opnieuw onthult, oordeelt en breekt,
dat U ons die machten laat zien, zodat wij ermee breken
en ánders leren leven.
Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd,
uw evangelie dode letter
en Uw kerk voorbij
maar door Uw Geest wordt geloof geboren,
wordt Uw evangelie een weldaad
en Uw kerk een gemeenschap van levende, biddende mensen.
Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn geweest:
bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.
Geef vrucht en verhoring
opdat U bemind wordt en aanbeden
en opdat mensen tot hun bestemming komen in U.
Zo bidden wij U eerbiedig
in de Naam van Jezus Christus onze HERE.
Amen