Voortgang Missie & Visie 2023-2027

19 mei 2023 | Nieuws

Graag houden we u op de hoogte van de verdere invulling van de missie en visie voor de periode t/m 2027. De groep gemeenteleden, aanwezig bij de eerste bijeenkomst, is de afgelopen weken aan de slag gegaan om een en ander concreter te maken.
 
Diverse gemeenteleden zijn inmiddels benaderd om aan te sluiten, zodat we op deze manier de kring steeds groter maken. Als u nog niet bent benaderd, maar graag wilt meebouwen/denken, meldt u vooral aan.

De teams hebben plannen gemaakt en het ziet ernaar uit dat nog vóór de zomervakantie een aantal van deze plannen handen en voeten krijgt.

Met behoud van al het goede, werken we zo met elkaar verder in de wijngaard. Ter illustratie, vanuit Team Viering gaat een groep gemeenteleden zich buigen over de liturgie en worden de losse projecten en bijzondere diensten nog beter verankerd.

Team Ontmoeting, dat zich richt op de interne gemeente, heeft een aantal speerpunten benoemd en organiseert in ieder geval als ontmoetingsactiviteit een gezamenlijk maaltijd (‘aan tafel’) op 5 juli a.s., als afsluiting van het eethuiskringseizoen. Iedereen is hiervoor uitgenodigd en verdere informatie volgt.

Ten aanzien van wat zich afspeelt buiten onze gemeente, dichtbij of verder weg, worden twee teams samengevoegd in Team Rondom.

Het financiële plaatje is in deze tijd uiteraard een uitdaging, en binnen Team Dorpskerk zijn mooie initiatieven benoemd.

De komende weken brengen de teams verder in kaart wat er allemaal loopt binnen onze gemeente en wordt gepolst waar de behoeftes liggen. Alle leeftijdsgroepen zijn belangrijk, maar voor de meeste teams geldt dat er flink zal worden samengewerkt met het jeugdkernteam.

Kortom, we gaan met onverminderd elan verder en hopen op de volgende bijeenkomst op 20 juni weer wat stappen te hebben gezet.

De Missie & Visie 2023-2027 vindt u op deze pagina.