De Bijbel

Eredienst en de Schrift

De meest gebruikte benaming van een kerkdienst is eredienst.

In die benaming ligt dan ook het hoofddoel van de dienst verscholen; we komen wekelijks samen om de Here God te eren. Calvijn beweerde niet zomaar dat dat wel eens de reden kon zijn waarom God mensen geschapen heeft; om Hem te eren. In de reformatorische traditie is daarbij gezegd dat die eredienst altijd twee brandpunten moet hebben: vieren en verkondigen.

Het accent komt daarbij in onze traditie te liggen op de verkondiging. De kerk is immers niet de tempel (zie de indeling van een rooms-katholieke kerk), maar lijkt meer op de synagoge: een ruimte waarin de Schrift (Bijbel) geopend wordt. We zijn op reis naar het nieuwe Jeruzalem, en onderweg horen we het Woord, en in dat Woord is het hart de aangereikte genade in Jezus Christus.

Klik hier om de Bijbel-online te lezen in verschillende vertalingen (externe link, u verlaat de Dorpskerk website).

Het accent komt daarbij in onze traditie te liggen op de verkondiging. De kerk is immers niet de tempel (zie de indeling van een rooms-katholieke kerk), maar lijkt meer op de synagoge: een ruimte waarin de Schrift (Bijbel) geopend wordt. We zijn op reis naar het nieuwe Jeruzalem, en onderweg horen we het Woord, en in dat Woord is het hart de aangereikte genade in Jezus Christus.

Klik hier om de Bijbel-online te lezen in verschillende vertalingen (externe link, u verlaat de Dorpskerk website).

 

 

Verdeeldheid over Bijbel en uitleg al in de vroege gemeenten.

Als je in de Kerkzoeker kijkt naar het onstaat van de vele, vele afsplitsingen van de Algemene Kerk, zie: Schema Ontstaan Kerken, dan hebben “we” toch maar bar slecht naar Paulus geluisterd. Ondanks alle vroomheid en de godsgeleerdheid van vele generaties voor ons, tot op het heden. Waarom toch wil kennelijk al vanaf het begin de christen aan de schrift een eigen interpretatie, een eigen invulling geven, ofwel een bepaald persoon volgen met zo’n eigen interpretatie?

Wat heeft Paulus in 1 Korinthiërs ons al voorgehouden:

 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder.
 2. Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;
 3. Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
 4. Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;
 5. Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;
 6. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;
 7. Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus.
 8. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.
 9. God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.
 10. Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.
 11. Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat

  er twisten onder u zijn;

 12. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.
 13. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?
 14. Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus.