Kringen

Kringwerk Dorpskerk

Naast de kerkdiensten die op zondag gehouden worden willen we elkaar ook op andere momenten helpen om de weg in het geloof te vinden en te gaan. Geloof is wel persoonlijk maar niet iets individueels. We hebben ook verantwoordelijkheid voor en met elkaar. God geeft ons aan elkaar om zo samen te groeien in het geloof en samen te ontdekken wie Hij is en wat Hij door zijn Woord ons te zeggen heeft. Daarom worden er allerlei gesprekskringen georganiseerd. Ze vinden plaats bij iemand thuis of in het kerkelijk centrum.

In onderstaand overzicht stellen de verschillende kringen zich voor. Ze nodigen u en jou uit om mee te gaan doen. Welkom!

 

 

Doel Kring

Het christendom heeft een rijke meditatietraditie, ontstaan vanuit de vroegchristelijke kerk.
Binnen de Meditatiekring zoeken ook wij naar rust en vrede: “De Vrede die alle verstand te boven gaat”, uit Filippenzen 4.

Activiteiten kring

We doen eerst een meditatieoefening (luisteren naar God) naar aanleiding van een Psalm of een ander Bijbelgedeelte.
Daar hoort soms ook een gebed bij (spreken met God). Daarna spreken we een poosje over onze bevindingen en gaan dan verder met het bespreken van een hoofdstuk van een gekozen boek. Een boek dat we bespreken is b.v.: “In therapie bij Jezus”, van Anselm Grün. Om de beurt bereidt iemand de te bespreken vragen over een hoofdstuk voor.

Zie HIER ook het artikel onder Meditaties.

Deelname kring

Op dit moment zijn er 10 leden.
Samenkomst: Om de 6 weken. Tijd: van 20:00 uur tot 22:00 uur.
Wanneer iemand belangstelling heeft, welkom! Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon

Nel Boerman
Email : nel.boerman@caiway.net
Jannie Bouman
Email: bouma901@planet.nl

 

 

Doel Kring

De Bijbel is de Bron waaruit we kunnen lezen en leren als christen. Deze kring is er voor iedereen die het fijn vindt om aan de hand van Bijbelgedeelten met elkaar van gedachten te wisselen, verdieping te zoeken, nieuwe inzichten bij elkaar of bij jezelf te ontdekken en de vertaalslag naar het dagelijkse leven te maken.

Activiteiten Kring

De Bijbelgedeelten die we behandelen bepalen we elke seizoen met elkaar, vaak gebruiken we een boekje met achtergrondinformatie en vragen als leidraad en is de avond onder leiding van ds. Nees Cluistra.

Deelname Kring

Leeftijd van de deelnemers is tussen eind 20 en begin 60 en er is zeker plaats voor meer deelnemers.
We komen elke vierde dinsdag van de maand van 20-22 uur bij elkaar in het Kerkelijk Centrum in de maanden september t/m juni.

Contactpersoon

Astrid Dijkshoorn
Email: dijkshoornastrid@gmail.com

Doel Kring

Graag wil ik bij me thuis (pastorie, Kerklaan 4) de ‘twintigers’ uitnodigen voor ontmoeting en gesprek. Dit één keer per maand.

Zodra er enkelen zich aanmelden zal ik met hen proberen een avond af te spreken.

Activiteiten Kring

Het programma zal in onderling overleg bepaald worden. Gewoon ruimte voor een goed gesprek. Van gezellig bijkletsen tot iets delen over God en de zin van het leven. Doe je mee? Meld het me!!

Contactpersoon

Ds. Nees Cluistra
Email: wijkpredikant@dorpskerkcapelle.nl

Doel Kring

Huiskring Dorpskerk is een open kring, die als doel heeft:

  • Verdieping van je relatie met God
  • Onderlinge opbouw en betrokkenheid bij elkaar

Activiteiten Kring

De kring wordt elke 3e dinsdag van de maand gehouden bij één van de kringleden thuis. Het onderwerp / studiemateriaal wordt in onderling overleg gekozen.

Deelname Kring

Momenteel telt de kring 13 leden: 10 vrouwen en 3 mannen in de leeftijd van ca. 50 – 80 jaar.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Contactpersoon

Marianne Kamphuis-Kuijvenhoven
Email: kampkuif@xs4all.nl
Tel: 010-4516755

Doel

Heeft u wel eens overwogen aan een gesprekskring deel te nemen, maar is het er nog niet van gekomen? Dan is een Gemeente Groeigroep misschien iets voor u.

Dit is een kleinschalige kring (max. 12 personen) die in een huiskamer gehouden wordt. Het boekje wat dit seizoen door het Evangelisch Werkverband gepubliceerd is heeft als titel: ‘Sterk en moedig als Jozua’.

Contactpersoon

Informatie en opgave: ds. Nees Cluistra
Email: wijkpredikant@dorpskerkcapelle.nl

Doel en Activiteiten Kring

Lofprijzing en gebed voor anderen en voor en met elkaar zijn bij ons hoofdbestanddeel van de avond. Naar aanleiding van een korte Bijbelstudie ontspant zich een gesprek.

Contactpersoon

Annemarie Legerstee
Email: am.legerstee@gmail.com

Doel en Activiteiten Kring

Elke eerste dinsdagavond van de maand is er van 19-20 uur een gebedskring in het kerkelijk centrum of het Dorpshuis.

Wat we dan doen?

We lezen een Bijbelgedeelte, zingen één of meerdere liederen en nemen tijd om te bidden. De punten van dankzegging en voorbede worden vooraf genoemd. Het gebed voor onze wijkgemeente is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarnaast heeft ons gebed ook betrekking op de wereld om ons heen en ons persoonlijk leven.

Welkom!

Contactpersonen

Ellen van de Keur en Bertha Cluistra
Email: dorpskerkgebed@gmail.com

Doel en Activiteiten Kring

Deze kring komt één per maand bij elkaar bij één van de leden thuis, op dinsdag of woensdag.

We bespreken een Bijbels onderwerp, meestal met als leidraad een boekje. We hebben zo fijne, waardevolle geloofsgesprekken.

Verder is het doel van de kring elkaar tot een hand en voet zijn, er voor elkaar zijn in vreugde en verdriet. Ook ontspanning komt in het seizoen terug in de vorm van uitjes of een workshop.

Contactpersoon

Ellen van der Keur
Email: jvdkeur@telfort.nl

Doel Kring

De mannenkring is ooit gestart vanuit het verlangen om mannen uit de gemeente met eenzelfde behoefte – geloofsopbouw – samen te brengen. De doelgroep was: mannen die niet (of niet meer) actief zijn in het kerkenraadswerk.

Activiteiten Kring

Inmiddels is dat doel los gelaten en treffen een groep van 8 tot 13 mannen elkaar zo’n 6 maal per jaar rond thema’s over het geloof en de actualiteit, maar ook voor een sportief of informatief samenzijn. Iedereen krijgt de ruimte een avond alleen of met een ander in te vullen. Onze kring staat open voor nieuwe aanwas, dus mannen, jong of oud, heb je interesse, schroom dan niet contact op te nemen!

Contactpersonen

Rien Eikelboom
Email: a-eikelboom@tele2.nl
John Hagers
Email: hagers@xs4all.nl

 

Doel en Activiteiten Kring

De seniorenkring is bestemd voor alle senioren uit de gemeente en komt op de 3e woensdag van de maand bijeen in de consistorie van de Dorpskerk o.l.v. Annemiek Bomhof-Vrij, ouderenpastor in de Dorpskerk. Samen zingen en bidden we. Daarnaast bespreken we een Bijbelgedeelte, zien wat God tot ons wil zeggen door zijn Woord en wat dat betekent in ons leven.

De eerste seniorenmiddag in het nieuwe seizoen zal zijn op woensdag 19 september 2018 van 14.30- 16.00.

Fijn ook u te mogen verwelkomen!

Contactpersoon

Annemiek Bomhof-Vrij
Email: abomhofvrij@gmail.com

Doel Kring

Een gesprekskring voor senioren, geleid door de ouderenpastor, Annemiek Bomhof-Vrij.

Activiteiten Kring

Elke 2e maandag van de maand  wordt de gesprekskring in het zaaltje van de Merel gehouden. Van 15.30 tot 17.00 spreken we met elkaar we aan de hand van een thema  over wat ons bezig houdt in het leven en hoe geloof daarin een rol speelt.

Alvast voor de agenda de data voor 2018 : 10 sept., 8 okt., 12 nov. en 10 dec.

Deelname Kring

Alle bewoners van aanleunwoningen rond de Vijverhof (speciaal Tuinfluiter, Lijster, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal), zijn van harte welkom.

Neem gerust uw buurman/vrouw mee!

Contactpersoon

Annemiek Bomhof-Vrij
Email: abomhofvrij@gmail.com

 

Doel

Dit is niet zozeer een kring, maar bestaat uit twee avonden voor ieder die aanschuiven wil. In het voorjaar van 2019 op een donderdagavond in het kerkelijk centrum o.l.v. ds. Nees Cluistra

Toelichting

We willen allemaal graag oud worden maar willen we het ook zijn? Vroeger werd een enkeling echt oud, nu kun je spreken over massale ouderdom. Na je pensionering krijg je soms nog een lange periode. In onze tijd ligt er veel nadruk op het ‘hier en nu’. Dr. Frits de Lange schreef: “Vroeger leefden we eeuwig, nu worden we slechts honderd. De zin van de oude dag ligt niet meer in de voorbereiding op het sterven, maar in de voltooiing van het leven.” Maar hoe zie je dat als christen? Wat betekent voor ons het ‘memento mori’? Met u wil ik aan de hand van een powerpoint graag in gesprek gaan over de volgende vragen:

  • Wat is er veranderd sinds de Middeleeuwen en de Reformatie inzake visie op leven en dood?
  • Wat is waardig oud worden?
  • Wat wordt er bedoeld als er gezegd wordt dat een leven ‘voltooid’ is? Kan dat?
  • Bestaat er iets als een christelijke ‘ars morienda’(stervenskunst)?

NB Deze ontmoeting is bedoeld voor alle leeftijden! Mocht u/jij geïnteresseerd zijn dan hoor ik dat graag.

Opgave bij ds. Nees Cluistra

Email: wijkpredikant@dorpskerkcapelle.nl
Tel: 010-2543499